COVID-19 Tax & Legal

Contribuabilii la Administrația Fondului pentru Mediu pot beneficia de amnistia fiscală. Care sunt condițiile?

Facilitățile fiscale oferite societăților prin adoptarea OUG 69/2020, care reglementează amnistia fiscală, se aplică și pentru obligațiile principale datorate la Administrația Fondului pentru Mediu, cum sunt contribuția de doi RON/kg aplicată în cazul neîndeplinirii țintelor anuale de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, cea de patru RON/kg, aferentă neîndeplinirii obiectivului anual de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și bateriilor uzate sau contribuția datorată pentru pungile de transport introduse pe piață etc.

Facilitățile fiscale oferite societăților prin adoptarea OUG 69/2020, care reglementează amnistia fiscală, se aplică și pentru obligațiile principale datorate la Administrația Fondului pentru Mediu, cum sunt contribuția de doi RON/kg aplicată în cazul neîndeplinirii țintelor anuale de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, cea de patru RON/kg, aferentă neîndeplinirii obiectivului anual de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și bateriilor uzate sau contribuția datorată pentru pungile de transport introduse pe piață etc.

Astfel, toate societățile care vor plăti integral către AFM până la data de 15 decembrie anul acesta obligațiile bugetare principale restante la 31 martie inclusiv, precum și cele cu termene de plată între 1 aprilie 2020 și 15 decembrie 2020, vor putea beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente acestor obligații principale, în anumite condiții.

Pe scurt, de amnistia accesoriilor obligațiilor bugetare principale vor putea beneficia chiar și societățile aflate în insolvență sau care înregistrează obligații de plată accesorii nestinse aferente unor obligații principale stinse. În acest sens, debitorii trebuie să notifice în scris Administrației Fondului de Mediu intenția de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii.

Vorbim despre patru tipuri de facilități fiscale ce pot fi solicitate de către orice societate care îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanță.

Prima categorie de facilități oferite de Guvern se referă la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, pentru contribuabilii care la această dată au în sold atât obligații bugetare principale, cât și accesorii. Pentru a putea obține amnistia, societățile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să fi stins toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, până la data depunerii cererii. De asemenea, societățile trebuie să achite toate obligațiile bugetare principale și accesoriile aferente cu termene de plată între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare, iar toate declarațiile fiscale să fie depuse, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, în afara accesoriilor care se anulează.

Cea de-a doua categorie vizează tot anularea accesoriilor, dar a celor aferente obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de contribuabil prin Declarație rectificativă (acea declarație prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare zilei de 31 martie 2020, inclusiv).Pentru a putea obține această amnistie, în plus față de condițiile precizate mai sus, societățile au obligația de a depune declarația rectificativă începând cu 1 aprilie 2020 și până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și să stingă toate obligațiile bugetare principale individualizate în această declarație până la data depunerii cererii.

De exemplu, presupunem că un operator economic care introduce pe piața națională bunuri ambalate și care are obligația de a declara la Fondul pentru Mediu cantitatea de ambalaj de lemn aferentă părților utilizați la transportul lor, a omis să includă în declarațiile lunare acești paleti. Însă, în urma unei analize interne detaliate a fluxurilor de bunuri ambalate introduse pe piață, operatorul economic realizează că ar fi trebuit să declare și aceste cantități de ambalaje. Astfel, conform legii, va depune o Declarație rectificativă pentru a rectifica situațiile sale interne și a declara corect cantitățile de ambalaje pentru care este responsabil. În acest caz, va opera anularea obligației de plată a dobânzilor și a penalităților de întârziere, rămânându-i doar obligația de a stinge datoria principală.  Totodată recomandăm ca această analiză să fie făcută nu doar pentru cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională, dar si pentru echipamentele electrice si electronice (EEE), baterii si acumulatori (B/A) etc.  Acum est un moment oportun pentru a analiza intern acest flux de produse.

Cea de-a treia categorie de facilități fiscale vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată. Condiția principală în această situație este ca agentul economic să aibă în sold doar acele accesorii și nicio altă datorie. 

Ultima categorie de facilități fiscale prevăzută de OUG 69/2020 se referă la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv. Acestea trebuie să fi fost stabilite prin Decizie de impunere emisă în urma unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG 69/2020, și anume data de 14 mai 2020. Condițiile ce trebuie îndeplinite impun, desigur, ca toate obligațiile bugetare principale să fi fost stinse, iar cererea de anulare să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării Deciziei, chiar dacă inspecția nu este finalizată la 15 decembrie 2020.

Bine de știut. Societățile care îndeplinesc condițiile, în termenele prevăzute de lege, și doresc să beneficieze de aceste facilități fiscale, urmează să formuleze către organul fiscal o notificare privind intenția de a beneficia de amnistia obligațiilor accesorii, urmată de o cerere privind anularea acestora. Referitor la această notificare, pentru accesoriile ce formează obiectul anulării se instituie un regim special de administrare (amânare la plată în vederea anulării). Accesoriile amânate nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau pana la 15 decembrie 2020, dacă debitorul nu depune cerere de anulare. 

Contribuabilii care nu notifică AFM pot beneficia și ei de amnistie, doar că, în cazul lor accesoriile care pot fi anulate și care au fost stinse li se restituie la cerere.

Debitorii cu cereri de rambursare în curs de soluționare la data de 15 decembrie 2020, pentru care organele fiscale resping ulterior total/parțial rambursarea, beneficiază de amnistia fiscală, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Pentru perioada precedentă, respectiv pentru anul 2018, zilele acestea au fost publicate în Monitorul Oficial Procedura și Formularele prin care operatorii economici au putut solicita AFM facilitățile fiscale pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 15 decembrie 2018. Vizate sunt și societățile care au făcut obiectul unor inspecții fiscale și care au decizii de impunere aferente unor obligații scadente la 31 decembrie 2018.

Citește și:

Ce, cum și când faceți pentru a avea succes în anularea obligațiilor accesorii ? Important de precizat este faptul că amnistia fiscală  poate fi incidentă și în alte situații excepționale, în afara celor menționate anterior.

Astfel, și contribuabilii pentru care au fost instituite popriri la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 pot beneficia de prevederile acestei ordonanțe. În acest sens, pentru a le permite să beneficieze de anularea accesoriilor, se reglementează posibilitatea de a efectua plăți din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Prin urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între 14 mai 2020 și 15 decembrie 2020 inclusiv. Totodată, măsura se va aplica și pentru popririle înființate anterior datei intrării în vigoare a OUG 69/2020 – 14 mai 2020.

De asemenea, contribuabilii care la data intrării în vigoare a OUG 69/2020 beneficiază de eșalonare la plată pot beneficia și de amnistia fiscală, dacă îndeplinesc condițiile impuse de lege, și doresc și menținerea eșalonării la plată.

În același sens, companiile care în 14 mai 2020 beneficiază de eșalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală pot beneficia și de anularea tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a OUG 69/2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Nu în ultimul rând, amnistia fiscală poate fi obținută și de contribuabilii cu obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, dacă aceștia renunță la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Foarte important de reținut de către debitorii care doresc să beneficieze de această amnistie fiscală este să depună notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii cât mai repede cu putință. Nicio prevedere din OUG 69/2020 nu permite suspendarea executării silite a obligațiilor bugetare principale pe motiv că societatea intenționează să-și stingă obligațiile principale la o dată ulterioară, pentru a beneficia de amnistia celor accesorii.

Astfel, dacă se demarează o procedură de executare silită în care sunt executate inclusiv obligații accesorii, amnistia fiscală va putea opera doar în privința obligațiilor accesorii calculate după data depunerii notificării anterior menționate, astfel că doar acestea vor putea fi restituite.

Share
Share
Share