COVID-19 Tax & Legal Workforce

Tot ce trebuie să știți despre concediul acordat părinților atunci când se închid școlile

În contextul pandemiei, societățile comerciale se văd nevoite să acționeze într-un mediu în continuă schimbare, caracterizat de existența unor provocări particulare, precum creșterea costurilor materiei prime, cererea crescută pentru unele produse, instabilitatea lanțului de aprovizionare, probleme legate de fluxul de numerar ori, în anumite cazuri, restricții privind funcționarea magazinelor. Unicitatea provocărilor întâlnite, precum și necesitatea rezolvării acestora în regim de urgență, pot conduce la soluții ad hoc care ridică anumite riscuri de natură concurențială.

Cristina Cristea

În urmă cu câteva zile, Guvernul a stabilit modul în care vor fi acordate zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, atunci când unităţile de învăţământ sunt închise din motive excepţionale, cum se întâmplă în prezent din cauza pandemiei COVID-19. Am sintetizat mai jos principalele prevederi ale OUG 30/2020 pe care trebuie să le știți dacă vă aflați în astfel de situații.

Zilele libere se acordă doar unuia dintre părinți, urmare a unei cereri depuse la angajatorul părintelui care va supraveghea copilul, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la rândul lui, la locul său de muncă, zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Declarația pe proprie răspundere nu este solicitată în cazul persoanei singure din familia monoparentală, așa cum este definită în legea specifică, așa cum este definită în legea specifică.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (care este în prezent de 5.429 lei).

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte. Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului în condițiile prevăzute de Legea 227/2015.

Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Documentele pe care angajatorii sunt obligați să le depună la ANOFM pentru decontarea indemnizațiilor sunt: cerere datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului, cu datele de identificare ale firmei, adresa de e-mail, contul bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată, numărul de angajați pentru care se solicită suma, lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată, copii ale ștatelor de plată prin care să reiasă acordarea indemnizației, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care atestă că lista angajaților beneficiari conține persoanele care îndeplinesc condițiile legii, dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Excepții

Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în următoarele situații: una dintre persoane este în concediul de creștere a copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, se află în concediu de odihnă/concediu fără plată, persoanelor ale căror contracte sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului (șomaj tehnic) sau celălalt părinte nu realizează venituri supuse impozitului pe venit.

Categorii de angajați care au nevoie de acordul angajatorilor sau care pot beneficia de plăți suplimentare

Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului și doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.

În plus, angajaţii din sistemului naţional de apărare, angajaţii din penitenciare, personalul din unităţile sanitare publice şi alte categorii stabilite prin lege după caz, ce nu beneficiază de zile libere, au dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul indemnizației reglementate de această lege, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute de această lege.


Puteți citi și:

Share
Share
Share